Czego Oni Chcą cz 2

30
Cze
2012

 

Mam wra?enie, ?e istniej? odcinki czasu, kiedy klienci ustawiaj? si? stadami i tatuuj? sobie aktualnie modny motyw. Tak jak nie przemija popularno?? Gigera czy chi?skich liter, tak warto obserwowa? nowe trendy kulturowe zwi?zane z filmem czy muzyk?. cognitive domain of learning Zdarza si? zaspokoi? kilkunastu ch?opc?w pod rz?d, kt?rych ulubiony pi?karz w?a?nie wrzuci? sobie wzorek na przedrami?, w postaci napisu w j?zyku Urdu i…s? ca?kowicie szcz??liwi z posiadania takiego samego. Kieruj?c si? intuicj? i do?wiadczeniem, doradzam czasami osobom, kt?rym brak wyobra?ni wizualnej. Traktuj? tatua? jak inwestycj? w dzie?o sztuki: nie wa?ne co, nie wa?ne kogo i…aby drogo. Czyli po prostu niekoniecznie pi?kne i podziwiane wg opinii ?rodowiska. W?ascicielom nowych tattoo motyw ma dodawa? poczucia wa?no?ci i satysfakcji z wyr??nienia si? poza t?um. Tacy s? gotowi i ?wiadomi, ?e nale?y odpowiednio zap?aci? za tatua? najwy?szej jako?ci i w tym przypadku liczy si? tylko ich w?asna, niepowtarzalna opinia. Dlatego wystawienie i pokazanie kilku gotowych do “wzi?cia” wzor?w tattoo, kt?re natychmiast mo?na zaoferowa? skr?ci wst?pn? faz? “wywiadu” z najzamo?niejszym klientem do minimum, o ile naturalnie dane studio czy artysta ciesz? si? zas?u?on? s?aw?.(to dzia?a na gwiazdy sportu muzyki i zmanierowane s?awy). Dalej pozostaje sprecyzowanie : kolor czy czarno bia?e, jakie cienie, ile ?wiat?a, itp. Je?li kolor, to czy delikatnie czy ostro…Miejsce na ciele, rozmiar, technika… W tym przypadku mo?na si? posi?kowa? przejrzeniem gotowych prac, kt?re posiadamy w archiwum.
Reasumuj?c, klucz do w?a?ciwego dla danej osoby wzoru tattoo znajduje si? w niej samej: mo?e upami?tnia? jej przesz?o??, pokazywa? na jakim?etapie swojej ?iemskiej podr??y si? znajduje, albo wyzwala? uczucia si?y i energii, niezb?dne w realizacji kolejnych osi?gni?? w przysz?o?ci(a?jakie s? Twoje?). Teraz ju? tylko pozostaje ten projekt dla klienta wyczarowa? i spowodowa?, aby klient jak i tatua?ysta, byli w 100%?zadowoleni!?A jak tego dzie?a dokona?, w kolejnym odcinku przyg?d m?odego tatua?ysty. Gdyby okaza?o si?, ?e kt?re? z zawartych wskaz?wek mogli?cie?wykorzysta? w swojej codziennej pracy studia i wykorzysta? w codziennej pracy studia i spowodowa?, ?e klient nie tylko pozosta? i wyszed? ze?wspania?? dziar? ale i przyprowadzi? kolejnych podekscytowanych perspektyw? spotkania – znakomicie! Naturalnie ci?g?e doskonalenie pyta? i?wyci?ganie wniosk?w z uzyskanych odpowiedzi jest nieodzowne… Jednak robi?c to, co si? kocha, musimy po?wi?ci? na wa?ne rzeczy czas,?nieprawda?? Szczere wczucie si? w t? sytuacj? zrozumienia dla drugiej osoby czyni cuda. Pozostaje otwarty na dalsze pytania lub pro?by o?doprecyzowanie szczeg???w (ze strony tatua?yst?w i tatuowanych ). site info . Comoros Dzi?ki temu wsp?lnie z Pa?stwem zbudujemy lepsz? scen? tattoo na jeszcze?wy?szym poziomie. PS. Moja dobra znajoma wspomnia?a o skutecznych podstawowych technikach, kt?re mo?na stosowa? na codzie?. Zdaj? sobie spraw?, ?e wzmianka o zaawansowanych technikach pracy z pod?wiadomo?ci?, stanach transowych czy chocia?by wykorzystaniu NLP w pracy tatua?ysty mo?e wywo?a? lekki u?mieszek. Jednak wierz?, ?e znajdzie czas i miejsce na prezentacje piorunuj?co efektywnych dziedzin i narz?dzi w przysz?o?ci. Zach?cam tym niemniej do studiowania i wgl?du w te tematy warto!

Tags:

There are no comments yet, add one below.

Leave a Comment


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

five − three =Go to the top of the page